Privacy Policy

authentiekvakantiehuis.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.authentiekvakantiehuis.nl – info [APENSTAART] authentiekvakantiehuis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

authentiekvakantiehuis.nl verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens. Voor zover wij
weten, hooguit ip-adressen en user agent data. Ook gebruiken we geen social
media plugins. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming meer
persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via
info[APENSTAART]authentiekvakantiehuis.nl, dan proberen wij maatregelen te nemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als
u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons
op via info[APENSTAART]authentiekvakantiehuis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken

authentiekvakantiehuis.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– authentiekvakantiehuis.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website
te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

authentiekvakantiehuis.nl neemt voor zover wij weten geen op basis van
geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van authentiekvakantiehuis.nl) tussen zit. authentiekvakantiehuis.nl
gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress + WP Analytics met geanonimiseerde data

Mocht u de indruk hebben dat hier toch gebruik van gemaakt raden wij u aan
ons te mailen op info[APENSTAART]authentiekvakantiehuis.nl .

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

authentiekvakantiehuis.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In
principe verwerken wij geen persoonsgegevens. Mochten wij toch Google
Analytics, WordPress of Hotjar gebruiken is de bewaartermijn gelijk aan de
maximale bewaartermijn van deze software.

Delen van persoonsgegevens met derden

authentiekvakantiehuis.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die
uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. authentiekvakantiehuis.nl blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

authentiekvakantiehuis.nl gebruikt technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door authentiekvakantiehuis.nl en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info[APENSTAART]authentiekvakantiehuis.nl.

authentiekvakantiehuis.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

authentiekvakantiehuis.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info[APENSTAART]authentiekvakantiehuis.nl